โรงเรียนวัดหนองไทร (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 4 4 14 2 0 13
ร้อยละ 10.81 % 10.81 % 37.84 % 5.41 % 0.00 % 35.14 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 2 6 10 1 0 48
ร้อยละ 2.99 % 8.96 % 14.93 % 1.49 % 0.00 % 71.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 6 10 24 3 0 61
ร้อยละ 5.77 % 9.62 % 23.08 % 2.88 % 0.00 % 58.65 %

104 : 6 , 10 , 24 , 3 , 0 , 61...5.77 , 9.62 , 23.08 , 2.88 , 0.00 , 58.65 = 43 : 41.35
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 41.35%

Powered By www.thaieducation.net