โรงเรียนวัดช้างข้าม (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 29
ร้อยละ 8.57 % 0.00 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 82.86 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 18 1 12 0 0 88
ร้อยละ 15.13 % 0.84 % 10.08 % 0.00 % 0.00 % 73.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 21 1 15 0 0 117
ร้อยละ 13.64 % 0.65 % 9.74 % 0.00 % 0.00 % 75.97 %

154 : 21 , 1 , 15 , 0 , 0 , 117...13.64 , 0.65 , 9.74 , 0.00 , 0.00 , 75.97 = 37 : 24.03
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.03%

Powered By www.thaieducation.net