โรงเรียนวัดช้างข้าม (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 31
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.94 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 21 4 16 2 0 76
ร้อยละ 17.65 % 3.36 % 13.45 % 1.68 % 0.00 % 63.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 23 4 16 2 0 107
ร้อยละ 15.13 % 2.63 % 10.53 % 1.32 % 0.00 % 70.39 %

152 : 23 , 4 , 16 , 2 , 0 , 107...15.13 , 2.63 , 10.53 , 1.32 , 0.00 , 70.39 = 45 : 29.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 29.61%

Powered By www.thaieducation.net