โรงเรียนวัดทองทั่ว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 5 6 5 0 0 34
ร้อยละ 10.00 % 12.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 68.00 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 8 4 16 0 0 115
ร้อยละ 5.59 % 2.80 % 11.19 % 0.00 % 0.00 % 80.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 13 10 21 0 0 149
ร้อยละ 6.74 % 5.18 % 10.88 % 0.00 % 0.00 % 77.20 %

193 : 13 , 10 , 21 , 0 , 0 , 149...6.74 , 5.18 , 10.88 , 0.00 , 0.00 , 77.20 = 44 : 22.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80%

Powered By www.thaieducation.net