โรงเรียนวัดทองทั่ว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 2 7 5 0 0 38
ร้อยละ 3.85 % 13.46 % 9.62 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 11 7 11 4 0 113
ร้อยละ 7.53 % 4.79 % 7.53 % 2.74 % 0.00 % 77.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 198 คน
จำนวน(คน) 13 14 16 4 0 151
ร้อยละ 6.57 % 7.07 % 8.08 % 2.02 % 0.00 % 76.26 %

198 : 13 , 14 , 16 , 4 , 0 , 151...6.57 , 7.07 , 8.08 , 2.02 , 0.00 , 76.26 = 47 : 23.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 198 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.74%

Powered By www.thaieducation.net