โรงเรียนวัดทองทั่ว (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 6 5 5 1 0 35
ร้อยละ 11.54 % 9.62 % 9.62 % 1.92 % 0.00 % 67.31 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 6 5 11 2 0 121
ร้อยละ 4.14 % 3.45 % 7.59 % 1.38 % 0.00 % 83.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 12 10 16 3 0 156
ร้อยละ 6.09 % 5.08 % 8.12 % 1.52 % 0.00 % 79.19 %

197 : 12 , 10 , 16 , 3 , 0 , 156...6.09 , 5.08 , 8.12 , 1.52 , 0.00 , 79.19 = 41 : 20.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.81%

Powered By www.thaieducation.net