โรงเรียนวัดโขดหอย (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 12
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
26
จำนวน(คน) 4 1 4 0 0 17
ร้อยละ 15.38 % 3.85 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 65.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
40 คน
จำนวน(คน) 6 1 4 0 0 29
ร้อยละ 15.00 % 2.50 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 72.50 %

40 : 6 , 1 , 4 , 0 , 0 , 29...15.00 , 2.50 , 10.00 , 0.00 , 0.00 , 72.50 = 11 : 27.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 40 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50%

Powered By www.thaieducation.net