โรงเรียนวัดหนองแหวน (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 5 2 2 2 30
ร้อยละ 6.82 % 11.36 % 4.55 % 4.55 % 4.55 % 68.18 %
ระดับประถมศึกษา
137
จำนวน(คน) 11 6 33 1 15 71
ร้อยละ 8.03 % 4.38 % 24.09 % 0.73 % 10.95 % 51.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 1 0 26 0 9 36
ร้อยละ 1.39 % 0.00 % 36.11 % 0.00 % 12.50 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 15 11 61 3 26 137
ร้อยละ 5.93 % 4.35 % 24.11 % 1.19 % 10.28 % 54.15 %

181 : 14 , 11 , 35 , 3 , 17 , 101...7.73 , 6.08 , 19.34 , 1.66 , 9.39 , 55.80 = 80 : 44.20
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 45.85%

Powered By www.thaieducation.net