โรงเรียนวัดหนองแหวน (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 0 3 5 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 7.32 % 12.20 % 0.00 % 0.00 % 80.49 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 2 4 26 0 1 98
ร้อยละ 1.53 % 3.05 % 19.85 % 0.00 % 0.76 % 74.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 2 0 13 0 0 52
ร้อยละ 2.99 % 0.00 % 19.40 % 0.00 % 0.00 % 77.61 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 239 คน
จำนวน(คน) 4 7 44 0 1 183
ร้อยละ 1.67 % 2.93 % 18.41 % 0.00 % 0.42 % 76.57 %

172 : 2 , 7 , 31 , 0 , 1 , 131...1.16 , 4.07 , 18.02 , 0.00 , 0.58 , 76.16 = 41 : 23.84
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 23.43%

Powered By www.thaieducation.net