โรงเรียนวัดหนองแหวน (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 0 1 0 1 2 42
ร้อยละ 0.00 % 2.17 % 0.00 % 2.17 % 4.35 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 4 3 11 0 4 113
ร้อยละ 2.96 % 2.22 % 8.15 % 0.00 % 2.96 % 83.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
72
จำนวน(คน) 1 0 10 0 0 61
ร้อยละ 1.39 % 0.00 % 13.89 % 0.00 % 0.00 % 84.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 253 คน
จำนวน(คน) 5 4 21 1 6 216
ร้อยละ 1.98 % 1.58 % 8.30 % 0.40 % 2.37 % 85.38 %

181 : 4 , 4 , 11 , 1 , 6 , 155...2.21 , 2.21 , 6.08 , 0.55 , 3.31 , 85.64 = 26 : 14.36
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 253 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.62%

Powered By www.thaieducation.net