โรงเรียนวัดหนองแหวน (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 7 8 1 3 1 28
ร้อยละ 14.58 % 16.67 % 2.08 % 6.25 % 2.08 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 6 6 31 3 15 68
ร้อยละ 4.65 % 4.65 % 24.03 % 2.33 % 11.63 % 52.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 0 1 23 0 8 34
ร้อยละ 0.00 % 1.52 % 34.85 % 0.00 % 12.12 % 51.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 243 คน
จำนวน(คน) 13 15 55 6 24 130
ร้อยละ 5.35 % 6.17 % 22.63 % 2.47 % 9.88 % 53.50 %

177 : 13 , 14 , 32 , 6 , 16 , 96...7.34 , 7.91 , 18.08 , 3.39 , 9.04 , 54.24 = 81 : 45.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 243 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50%

Powered By www.thaieducation.net