โรงเรียนบ้านซอยสอง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 7 1 0 0 30
ร้อยละ 5.00 % 17.50 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 5 4 9 0 0 83
ร้อยละ 4.95 % 3.96 % 8.91 % 0.00 % 0.00 % 82.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 7 11 10 0 0 113
ร้อยละ 4.96 % 7.80 % 7.09 % 0.00 % 0.00 % 80.14 %

141 : 7 , 11 , 10 , 0 , 0 , 113...4.96 , 7.80 , 7.09 , 0.00 , 0.00 , 80.14 = 28 : 19.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 19.86%

Powered By www.thaieducation.net