โรงเรียนบ้านซอยสอง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 4 5 1 0 0 34
ร้อยละ 9.09 % 11.36 % 2.27 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 4 4 10 1 0 83
ร้อยละ 3.92 % 3.92 % 9.80 % 0.98 % 0.00 % 81.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 8 9 11 1 0 117
ร้อยละ 5.48 % 6.16 % 7.53 % 0.68 % 0.00 % 80.14 %

146 : 8 , 9 , 11 , 1 , 0 , 117...5.48 , 6.16 , 7.53 , 0.68 , 0.00 , 80.14 = 29 : 19.86
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 19.86%

Powered By www.thaieducation.net