โรงเรียนบ้านซอยสอง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 1 3 2 0 0 39
ร้อยละ 2.22 % 6.67 % 4.44 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 4 7 7 0 0 83
ร้อยละ 3.96 % 6.93 % 6.93 % 0.00 % 0.00 % 82.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 5 10 9 0 0 122
ร้อยละ 3.42 % 6.85 % 6.16 % 0.00 % 0.00 % 83.56 %

146 : 5 , 10 , 9 , 0 , 0 , 122...3.42 , 6.85 , 6.16 , 0.00 , 0.00 , 83.56 = 24 : 16.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.44%

Powered By www.thaieducation.net