โรงเรียนบ้านซอยสอง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 38
ร้อยละ 4.44 % 6.67 % 4.44 % 0.00 % 0.00 % 84.44 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 2 6 5 0 0 89
ร้อยละ 1.96 % 5.88 % 4.90 % 0.00 % 0.00 % 87.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 4 9 7 0 0 127
ร้อยละ 2.72 % 6.12 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 86.39 %

147 : 4 , 9 , 7 , 0 , 0 , 127...2.72 , 6.12 , 4.76 , 0.00 , 0.00 , 86.39 = 20 : 13.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 13.61%

Powered By www.thaieducation.net