โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 49
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 3.77 % 0.00 % 0.00 % 92.45 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 135
ร้อยละ 0.70 % 0.70 % 3.52 % 0.00 % 0.00 % 95.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 64
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.48 % 0.00 % 0.00 % 95.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 3 1 10 0 0 248
ร้อยละ 1.15 % 0.38 % 3.82 % 0.00 % 0.00 % 94.66 %

195 : 3 , 1 , 7 , 0 , 0 , 184...1.54 , 0.51 , 3.59 , 0.00 , 0.00 , 94.36 = 11 : 5.64
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.34%

Powered By www.thaieducation.net