โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 48
ร้อยละ 5.66 % 0.00 % 3.77 % 0.00 % 0.00 % 90.57 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 7 1 6 0 0 128
ร้อยละ 4.93 % 0.70 % 4.23 % 0.00 % 0.00 % 90.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 59
ร้อยละ 5.97 % 0.00 % 5.97 % 0.00 % 0.00 % 88.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 14 1 12 0 0 235
ร้อยละ 5.34 % 0.38 % 4.58 % 0.00 % 0.00 % 89.69 %

195 : 10 , 1 , 8 , 0 , 0 , 176...5.13 , 0.51 , 4.10 , 0.00 , 0.00 , 90.26 = 19 : 9.74
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 10.31%

Powered By www.thaieducation.net