โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 51
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 1.85 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 6 1 5 0 0 131
ร้อยละ 4.20 % 0.70 % 3.50 % 0.00 % 0.00 % 91.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 64
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 94.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 10 1 8 0 0 246
ร้อยละ 3.77 % 0.38 % 3.02 % 0.00 % 0.00 % 92.83 %

197 : 8 , 1 , 6 , 0 , 0 , 182...4.06 , 0.51 , 3.05 , 0.00 , 0.00 , 92.39 = 15 : 7.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.17%

Powered By www.thaieducation.net