โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 51
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 1.85 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
143
จำนวน(คน) 6 1 6 0 0 130
ร้อยละ 4.20 % 0.70 % 4.20 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 62
ร้อยละ 4.41 % 0.00 % 4.41 % 0.00 % 0.00 % 91.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 11 1 10 0 0 243
ร้อยละ 4.15 % 0.38 % 3.77 % 0.00 % 0.00 % 91.70 %

197 : 8 , 1 , 7 , 0 , 0 , 181...4.06 , 0.51 , 3.55 , 0.00 , 0.00 , 91.88 = 16 : 8.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30%

Powered By www.thaieducation.net