โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 3 9 4 1 0 20
ร้อยละ 8.11 % 24.32 % 10.81 % 2.70 % 0.00 % 54.05 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 5 10 8 2 0 59
ร้อยละ 5.95 % 11.90 % 9.52 % 2.38 % 0.00 % 70.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 8 19 12 3 0 79
ร้อยละ 6.61 % 15.70 % 9.92 % 2.48 % 0.00 % 65.29 %

121 : 8 , 19 , 12 , 3 , 0 , 79...6.61 , 15.70 , 9.92 , 2.48 , 0.00 , 65.29 = 42 : 34.71
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 34.71%

Powered By www.thaieducation.net