โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 9 4 1 0 19
ร้อยละ 8.33 % 25.00 % 11.11 % 2.78 % 0.00 % 52.78 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 5 10 8 2 0 57
ร้อยละ 6.10 % 12.20 % 9.76 % 2.44 % 0.00 % 69.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 8 19 12 3 0 76
ร้อยละ 6.78 % 16.10 % 10.17 % 2.54 % 0.00 % 64.41 %

118 : 8 , 19 , 12 , 3 , 0 , 76...6.78 , 16.10 , 10.17 , 2.54 , 0.00 , 64.41 = 42 : 35.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 35.59%

Powered By www.thaieducation.net