โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 0 2 2 0 35
ร้อยละ 4.88 % 0.00 % 4.88 % 4.88 % 0.00 % 85.37 %
ระดับประถมศึกษา
173
จำนวน(คน) 22 6 17 9 1 118
ร้อยละ 12.72 % 3.47 % 9.83 % 5.20 % 0.58 % 68.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 4 0 16 0 1 65
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 18.60 % 0.00 % 1.16 % 75.58 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 300 คน
จำนวน(คน) 28 6 35 11 2 218
ร้อยละ 9.33 % 2.00 % 11.67 % 3.67 % 0.67 % 72.67 %

214 : 24 , 6 , 19 , 11 , 1 , 153...11.21 , 2.80 , 8.88 , 5.14 , 0.47 , 71.50 = 61 : 28.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 300 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 27.33%

Powered By www.thaieducation.net