โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 0 1 3 0 34
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 2.50 % 7.50 % 0.00 % 85.00 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 13 3 13 11 3 129
ร้อยละ 7.56 % 1.74 % 7.56 % 6.40 % 1.74 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 7 0 7 2 1 69
ร้อยละ 8.14 % 0.00 % 8.14 % 2.33 % 1.16 % 80.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 298 คน
จำนวน(คน) 22 3 21 16 4 232
ร้อยละ 7.38 % 1.01 % 7.05 % 5.37 % 1.34 % 77.85 %

212 : 15 , 3 , 14 , 14 , 3 , 163...7.08 , 1.42 , 6.60 , 6.60 , 1.42 , 76.89 = 49 : 23.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 298 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 22.15%

Powered By www.thaieducation.net