โรงเรียนบ้านวังไม้แดง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 6 2 1 2 1 32
ร้อยละ 13.64 % 4.55 % 2.27 % 4.55 % 2.27 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
211
จำนวน(คน) 14 5 26 0 1 165
ร้อยละ 6.64 % 2.37 % 12.32 % 0.00 % 0.47 % 78.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 17 0 10 1 0 42
ร้อยละ 24.29 % 0.00 % 14.29 % 1.43 % 0.00 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 325 คน
จำนวน(คน) 37 7 37 3 2 239
ร้อยละ 11.38 % 2.15 % 11.38 % 0.92 % 0.62 % 73.54 %

255 : 20 , 7 , 27 , 2 , 2 , 197...7.84 , 2.75 , 10.59 , 0.78 , 0.78 , 77.25 = 58 : 22.75
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 325 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 26.46%

Powered By www.thaieducation.net