โรงเรียนบ้านวังไม้แดง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 9 4 3 2 0 26
ร้อยละ 20.45 % 9.09 % 6.82 % 4.55 % 0.00 % 59.09 %
ระดับประถมศึกษา
211
จำนวน(คน) 14 5 29 0 0 163
ร้อยละ 6.64 % 2.37 % 13.74 % 0.00 % 0.00 % 77.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 10 0 12 2 0 47
ร้อยละ 14.08 % 0.00 % 16.90 % 2.82 % 0.00 % 66.20 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 326 คน
จำนวน(คน) 33 9 44 4 0 236
ร้อยละ 10.12 % 2.76 % 13.50 % 1.23 % 0.00 % 72.39 %

255 : 23 , 9 , 32 , 2 , 0 , 189...9.02 , 3.53 , 12.55 , 0.78 , 0.00 , 74.12 = 66 : 25.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 326 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 27.61%

Powered By www.thaieducation.net