โรงเรียนบ้านวังไม้แดง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 6 2 3 0 0 33
ร้อยละ 13.64 % 4.55 % 6.82 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
212
จำนวน(คน) 23 7 25 0 0 157
ร้อยละ 10.85 % 3.30 % 11.79 % 0.00 % 0.00 % 74.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 7 0 9 1 0 53
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 12.86 % 1.43 % 0.00 % 75.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 326 คน
จำนวน(คน) 36 9 37 1 0 243
ร้อยละ 11.04 % 2.76 % 11.35 % 0.31 % 0.00 % 74.54 %

256 : 29 , 9 , 28 , 0 , 0 , 190...11.33 , 3.52 , 10.94 , 0.00 , 0.00 , 74.22 = 66 : 25.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 326 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 25.46%

Powered By www.thaieducation.net