โรงเรียนบ้านวังไม้แดง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 8 0 4 0 0 35
ร้อยละ 17.02 % 0.00 % 8.51 % 0.00 % 0.00 % 74.47 %
ระดับประถมศึกษา
214
จำนวน(คน) 41 16 22 5 1 129
ร้อยละ 19.16 % 7.48 % 10.28 % 2.34 % 0.47 % 60.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 8 1 9 0 0 52
ร้อยละ 11.43 % 1.43 % 12.86 % 0.00 % 0.00 % 74.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 331 คน
จำนวน(คน) 57 17 35 5 1 216
ร้อยละ 17.22 % 5.14 % 10.57 % 1.51 % 0.30 % 65.26 %

261 : 49 , 16 , 26 , 5 , 1 , 164...18.77 , 6.13 , 9.96 , 1.92 , 0.38 , 62.84 = 97 : 37.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 331 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 34.74%

Powered By www.thaieducation.net