โรงเรียนวัดบางแหวน (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 33
ร้อยละ 7.89 % 0.00 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 86.84 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 5 1 11 3 2 90
ร้อยละ 4.46 % 0.89 % 9.82 % 2.68 % 1.79 % 80.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 12 3 13 0 2 26
ร้อยละ 21.43 % 5.36 % 23.21 % 0.00 % 3.57 % 46.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 20 4 26 3 4 149
ร้อยละ 9.71 % 1.94 % 12.62 % 1.46 % 1.94 % 72.33 %

150 : 8 , 1 , 13 , 3 , 2 , 123...5.33 , 0.67 , 8.67 , 2.00 , 1.33 , 82.00 = 27 : 18.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 27.67%

Powered By www.thaieducation.net