โรงเรียนวัดบางแหวน (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 89.74 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 7 0 10 0 0 98
ร้อยละ 6.09 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 85.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 6 0 15 0 0 34
ร้อยละ 10.91 % 0.00 % 27.27 % 0.00 % 0.00 % 61.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 13 0 29 0 0 167
ร้อยละ 6.22 % 0.00 % 13.88 % 0.00 % 0.00 % 79.90 %

154 : 7 , 0 , 14 , 0 , 0 , 133...4.55 , 0.00 , 9.09 , 0.00 , 0.00 , 86.36 = 21 : 13.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 20.10%

Powered By www.thaieducation.net