โรงเรียนวัดบางแหวน (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 89.74 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 8 0 11 0 0 97
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 9.48 % 0.00 % 0.00 % 83.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 6 0 15 0 0 34
ร้อยละ 10.91 % 0.00 % 27.27 % 0.00 % 0.00 % 61.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 14 0 30 0 0 166
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 79.05 %

155 : 8 , 0 , 15 , 0 , 0 , 132...5.16 , 0.00 , 9.68 , 0.00 , 0.00 , 85.16 = 23 : 14.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.95%

Powered By www.thaieducation.net