โรงเรียนบ้านถ้ำธง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 10
ร้อยละ 6.67 % 13.33 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 3 5 5 0 0 33
ร้อยละ 6.52 % 10.87 % 10.87 % 0.00 % 0.00 % 71.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 4 7 7 0 0 43
ร้อยละ 6.56 % 11.48 % 11.48 % 0.00 % 0.00 % 70.49 %

61 : 4 , 7 , 7 , 0 , 0 , 43...6.56 , 11.48 , 11.48 , 0.00 , 0.00 , 70.49 = 18 : 29.51
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 29.51%

Powered By www.thaieducation.net