โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
129
จำนวน(คน) 29 16 7 11 0 66
ร้อยละ 22.48 % 12.40 % 5.43 % 8.53 % 0.00 % 51.16 %
ระดับประถมศึกษา
434
จำนวน(คน) 31 27 56 14 0 306
ร้อยละ 7.14 % 6.22 % 12.90 % 3.23 % 0.00 % 70.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 563 คน
จำนวน(คน) 60 43 63 25 0 372
ร้อยละ 10.66 % 7.64 % 11.19 % 4.44 % 0.00 % 66.07 %

563 : 60 , 43 , 63 , 25 , 0 , 372...10.66 , 7.64 , 11.19 , 4.44 , 0.00 , 66.07 = 191 : 33.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 563 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 191 คน คิดเป็นร้อยละ 33.93%

Powered By www.thaieducation.net