โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
129
จำนวน(คน) 29 16 7 0 0 77
ร้อยละ 22.48 % 12.40 % 5.43 % 0.00 % 0.00 % 59.69 %
ระดับประถมศึกษา
434
จำนวน(คน) 31 27 56 0 0 320
ร้อยละ 7.14 % 6.22 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 73.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 563 คน
จำนวน(คน) 60 43 63 0 0 397
ร้อยละ 10.66 % 7.64 % 11.19 % 0.00 % 0.00 % 70.52 %

563 : 60 , 43 , 63 , 0 , 0 , 397...10.66 , 7.64 , 11.19 , 0.00 , 0.00 , 70.52 = 166 : 29.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 563 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 166 คน คิดเป็นร้อยละ 29.48%

Powered By www.thaieducation.net