โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 5 4 2 0 0 46
ร้อยละ 8.77 % 7.02 % 3.51 % 0.00 % 0.00 % 80.70 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 22 3 19 0 0 123
ร้อยละ 13.17 % 1.80 % 11.38 % 0.00 % 0.00 % 73.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.33 % 0.00 % 0.00 % 83.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 273 คน
จำนวน(คน) 27 7 29 0 0 210
ร้อยละ 9.89 % 2.56 % 10.62 % 0.00 % 0.00 % 76.92 %

224 : 27 , 7 , 21 , 0 , 0 , 169...12.05 , 3.13 , 9.38 , 0.00 , 0.00 , 75.45 = 55 : 24.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08%

Powered By www.thaieducation.net