โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 50
ร้อยละ 3.51 % 5.26 % 3.51 % 0.00 % 0.00 % 87.72 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 23 2 19 0 0 123
ร้อยละ 13.77 % 1.20 % 11.38 % 0.00 % 0.00 % 73.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.33 % 0.00 % 0.00 % 83.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 273 คน
จำนวน(คน) 25 5 29 0 0 214
ร้อยละ 9.16 % 1.83 % 10.62 % 0.00 % 0.00 % 78.39 %

224 : 25 , 5 , 21 , 0 , 0 , 173...11.16 , 2.23 , 9.38 , 0.00 , 0.00 , 77.23 = 51 : 22.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 21.61%

Powered By www.thaieducation.net