โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 56
ร้อยละ 0.00 % 1.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.25 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 19 0 9 0 0 139
ร้อยละ 11.38 % 0.00 % 5.39 % 0.00 % 0.00 % 83.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 3 1 8 0 0 37
ร้อยละ 6.12 % 2.04 % 16.33 % 0.00 % 0.00 % 75.51 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 273 คน
จำนวน(คน) 22 2 17 0 0 232
ร้อยละ 8.06 % 0.73 % 6.23 % 0.00 % 0.00 % 84.98 %

224 : 19 , 1 , 9 , 0 , 0 , 195...8.48 , 0.45 , 4.02 , 0.00 , 0.00 , 87.05 = 29 : 12.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 15.02%

Powered By www.thaieducation.net