โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 3 0 6 0 0 46
ร้อยละ 5.45 % 0.00 % 10.91 % 0.00 % 0.00 % 83.64 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 1 0 8 0 2 96
ร้อยละ 0.93 % 0.00 % 7.48 % 0.00 % 1.87 % 89.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 4 0 14 0 2 142
ร้อยละ 2.47 % 0.00 % 8.64 % 0.00 % 1.23 % 87.65 %

162 : 4 , 0 , 14 , 0 , 2 , 142...2.47 , 0.00 , 8.64 , 0.00 , 1.23 , 87.65 = 20 : 12.35
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.35%

Powered By www.thaieducation.net