โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 48
ร้อยละ 5.26 % 1.75 % 8.77 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 7 0 1 0 1 99
ร้อยละ 6.48 % 0.00 % 0.93 % 0.00 % 0.93 % 91.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 10 1 6 0 1 147
ร้อยละ 6.06 % 0.61 % 3.64 % 0.00 % 0.61 % 89.09 %

165 : 10 , 1 , 6 , 0 , 1 , 147...6.06 , 0.61 , 3.64 , 0.00 , 0.61 , 89.09 = 18 : 10.91
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.91%

Powered By www.thaieducation.net