โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 41
ร้อยละ 2.04 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 83.67 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 11 0 8 0 1 89
ร้อยละ 10.09 % 0.00 % 7.34 % 0.00 % 0.92 % 81.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 12 0 15 0 1 130
ร้อยละ 7.59 % 0.00 % 9.49 % 0.00 % 0.63 % 82.28 %

158 : 12 , 0 , 15 , 0 , 1 , 130...7.59 , 0.00 , 9.49 , 0.00 , 0.63 , 82.28 = 28 : 17.72
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.72%

Powered By www.thaieducation.net