โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้ (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 0 0 7 0 1 39
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.89 % 0.00 % 2.13 % 82.98 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 7 0 2 0 1 98
ร้อยละ 6.48 % 0.00 % 1.85 % 0.00 % 0.93 % 90.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 7 0 9 0 2 137
ร้อยละ 4.52 % 0.00 % 5.81 % 0.00 % 1.29 % 88.39 %

155 : 7 , 0 , 9 , 0 , 2 , 137...4.52 , 0.00 , 5.81 , 0.00 , 1.29 , 88.39 = 18 : 11.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 11.61%

Powered By www.thaieducation.net