โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
238
จำนวน(คน) 7 13 22 4 1 191
ร้อยละ 2.94 % 5.46 % 9.24 % 1.68 % 0.42 % 80.25 %
ระดับประถมศึกษา
979
จำนวน(คน) 59 8 94 8 2 808
ร้อยละ 6.03 % 0.82 % 9.60 % 0.82 % 0.20 % 82.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1217 คน
จำนวน(คน) 66 21 116 12 3 999
ร้อยละ 5.42 % 1.73 % 9.53 % 0.99 % 0.25 % 82.09 %

1217 : 66 , 21 , 116 , 12 , 3 , 999...5.42 , 1.73 , 9.53 , 0.99 , 0.25 , 82.09 = 218 : 17.91
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1217 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 218 คน คิดเป็นร้อยละ 17.91%

Powered By www.thaieducation.net