โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
234
จำนวน(คน) 15 8 17 4 1 189
ร้อยละ 6.41 % 3.42 % 7.26 % 1.71 % 0.43 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
980
จำนวน(คน) 22 12 115 6 2 823
ร้อยละ 2.24 % 1.22 % 11.73 % 0.61 % 0.20 % 83.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1214 คน
จำนวน(คน) 37 20 132 10 3 1012
ร้อยละ 3.05 % 1.65 % 10.87 % 0.82 % 0.25 % 83.36 %

1214 : 37 , 20 , 132 , 10 , 3 , 1012...3.05 , 1.65 , 10.87 , 0.82 , 0.25 , 83.36 = 202 : 16.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1214 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 202 คน คิดเป็นร้อยละ 16.64%

Powered By www.thaieducation.net