โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
237
จำนวน(คน) 16 8 15 4 2 192
ร้อยละ 6.75 % 3.38 % 6.33 % 1.69 % 0.84 % 81.01 %
ระดับประถมศึกษา
979
จำนวน(คน) 24 12 113 6 3 821
ร้อยละ 2.45 % 1.23 % 11.54 % 0.61 % 0.31 % 83.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1216 คน
จำนวน(คน) 40 20 128 10 5 1013
ร้อยละ 3.29 % 1.64 % 10.53 % 0.82 % 0.41 % 83.31 %

1216 : 40 , 20 , 128 , 10 , 5 , 1013...3.29 , 1.64 , 10.53 , 0.82 , 0.41 , 83.31 = 203 : 16.69
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 203 คน คิดเป็นร้อยละ 16.69%

Powered By www.thaieducation.net