โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
237
จำนวน(คน) 17 8 15 4 2 191
ร้อยละ 7.17 % 3.38 % 6.33 % 1.69 % 0.84 % 80.59 %
ระดับประถมศึกษา
979
จำนวน(คน) 26 12 115 6 3 817
ร้อยละ 2.66 % 1.23 % 11.75 % 0.61 % 0.31 % 83.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1216 คน
จำนวน(คน) 43 20 130 10 5 1008
ร้อยละ 3.54 % 1.64 % 10.69 % 0.82 % 0.41 % 82.89 %

1216 : 43 , 20 , 130 , 10 , 5 , 1008...3.54 , 1.64 , 10.69 , 0.82 , 0.41 , 82.89 = 208 : 17.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 208 คน คิดเป็นร้อยละ 17.11%

Powered By www.thaieducation.net