โรงเรียนบ้านชุมโค (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 96.77 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 48
ร้อยละ 0.00 % 2.00 % 2.00 % 0.00 % 0.00 % 96.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 78
ร้อยละ 0.00 % 1.23 % 2.47 % 0.00 % 0.00 % 96.30 %

81 : 0 , 1 , 2 , 0 , 0 , 78...0.00 , 1.23 , 2.47 , 0.00 , 0.00 , 96.30 = 3 : 3.70
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70%

Powered By www.thaieducation.net