โรงเรียนบ้านบางจาก (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 1 2 0 0 37
ร้อยละ 4.76 % 2.38 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 88.10 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 4 4 7 0 2 105
ร้อยละ 3.28 % 3.28 % 5.74 % 0.00 % 1.64 % 86.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 0 0 4 1 0 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 3.13 % 0.00 % 84.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 196 คน
จำนวน(คน) 6 5 13 1 2 169
ร้อยละ 3.06 % 2.55 % 6.63 % 0.51 % 1.02 % 86.22 %

164 : 6 , 5 , 9 , 0 , 2 , 142...3.66 , 3.05 , 5.49 , 0.00 , 1.22 , 86.59 = 22 : 13.41
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 196 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.78%

Powered By www.thaieducation.net