โรงเรียนบ้านบางจาก (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 37
ร้อยละ 4.65 % 4.65 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 86.05 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 4 4 8 0 2 102
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 6.67 % 0.00 % 1.67 % 85.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 27
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 7 6 14 0 2 166
ร้อยละ 3.59 % 3.08 % 7.18 % 0.00 % 1.03 % 85.13 %

163 : 6 , 6 , 10 , 0 , 2 , 139...3.68 , 3.68 , 6.13 , 0.00 , 1.23 , 85.28 = 24 : 14.72
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.87%

Powered By www.thaieducation.net