โรงเรียนบ้านบางจาก (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 35
ร้อยละ 4.88 % 4.88 % 4.88 % 0.00 % 0.00 % 85.37 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 4 4 8 1 2 101
ร้อยละ 3.33 % 3.33 % 6.67 % 0.83 % 1.67 % 84.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 1 0 4 1 0 25
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 12.90 % 3.23 % 0.00 % 80.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 7 6 14 2 2 161
ร้อยละ 3.65 % 3.13 % 7.29 % 1.04 % 1.04 % 83.85 %

161 : 6 , 6 , 10 , 1 , 2 , 136...3.73 , 3.73 , 6.21 , 0.62 , 1.24 , 84.47 = 25 : 15.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 16.15%

Powered By www.thaieducation.net