โรงเรียนบ้านวังช้าง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 3 2 5 0 0 57
ร้อยละ 4.48 % 2.99 % 7.46 % 0.00 % 0.00 % 85.07 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 4 8 15 1 0 110
ร้อยละ 2.90 % 5.80 % 10.87 % 0.72 % 0.00 % 79.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 7 10 20 1 0 167
ร้อยละ 3.41 % 4.88 % 9.76 % 0.49 % 0.00 % 81.46 %

205 : 7 , 10 , 20 , 1 , 0 , 167...3.41 , 4.88 , 9.76 , 0.49 , 0.00 , 81.46 = 38 : 18.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 18.54%

Powered By www.thaieducation.net