โรงเรียนบ้านวังช้าง (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 0 0 3 1 0 63
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.48 % 1.49 % 0.00 % 94.03 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 0 0 13 0 0 126
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.35 % 0.00 % 0.00 % 90.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 0 0 16 1 0 189
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.77 % 0.49 % 0.00 % 91.75 %

206 : 0 , 0 , 16 , 1 , 0 , 189...0.00 , 0.00 , 7.77 , 0.49 , 0.00 , 91.75 = 17 : 8.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.25%

Powered By www.thaieducation.net